Dagordning

Höstmöte 2016-11-06

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande

§ 2 Val av ordförande o sekreterare för årsmötet

§ 3 Kallelsen

§ 4 Dagordning

§ 5 Val av 2 justeringsmän

§ 6 Föregående årsmötesprotokoll

§ 7 Val av tre styrelseledamöter för en tid av 2 år

Tur att avgå: Sverker Körlin

Sven-Ivan Lindgren

Per Bengtsson

§ 8 Val av en styrelsesuppleant för en tid av 2 år

Tur att avgå: Kjell Holmberg

§ 9 Val av två revisorer för räkenskapsåret 2017

Tur att avgå: Göran Lannér

Axel Williamsson

§ 10 Val av två revisorsuppleanter för räkenskapsåret 2017

Tur att avgå: Lars Eloffsson

Carl-Åke Kullenberg

§ 11 Val av valberedning för en tid av 1 år

Tur att avgå: Katarina Engberg

Lena Kullenberg

Lars Thronée

§ 12 Val av Hamnmästare för år 2017

Tur att avgå: Olle Högman

§ 13 Föreningens ekonomiska ställning

§ 14 Hamnavgifter för år 2017

§ 15 Ersättningar och arvoden för år 2017

§ 16 Brottsförebyggande

§ 17 Styrelsen informerar

Hyresavtal bodar

Hyresavtal stugor

Hjärtstartare

Reparationer

Grill

Brandslang

Miljöplan

Avfallshanteringsplan

Egenkontroll

§ 18 Hamnmästaren informerar

§ 19 Inkomna motioner och skrivelser

§ 20 Övriga frågor

§ 21 Mötet avslutas