Dataskyddspolicy för Ramsjö Hamnförening u.p.a.

  1. Personuppgifterna som föreningen förfogar över ska inte vara tillgängliga för envar. Den som utsetts till personuppgiftsansvarig ska med rimlig säkerhet se till att uppgifterna inte sprids mer än som är nödvändigt för att kunna administrera föreningens verksamhet.

  2. Om den som är personuppgiftsansvarig delegerar arbete med personuppgifterna till någon annan, ska denne påminnas om vikten av att uppgifterna inte sprids mer än nödvändigt.

  3. Personuppgifter får lämnas ut till styrelsemedlem i föreningen som ansvarar för föreningens olika verksamheter under förutsättning att personuppgifterna behövs.

  4. Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ändamålen framgår av dokumentet ”Ramsjö Hamnförening:s hantering av personuppgifter”. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

  5. Avgången persons personuppgifter ska snarast, och senast inom en månad efter att den personuppgiftsansvarige fått reda på förhållandet, raderas.

 

Ramsjö Hamnförenings hantering av personuppgifter

Ramsjö Hamnförening behandlar alla personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/

De uppgifter vi behöver är ditt namn, postadress och telefonnummer. E-postadress kan lämnas för att underlätta vårt arbete. Anledningen till att vi behöver dessa uppgifter är att kunna hantera ditt engagemang i föreningen och skicka information om föreningens verksamhet till dig.

Ramsjö Hamnförening behandlar dina uppgifter så länge du är andelsägare och/eller hyr eller arrenderar från föreningen. Inga personuppgifter lämnas vidare till andra organisationer eller företag.

Du kan alltid få besked om vilka uppgifter som finns registrerade på ditt engagemang genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige. Hos denne kan du också begära rättelse om du anser att någon uppgift är felaktig.

Du har alltid rätt att stoppa Ramsjö Hamnförenings lagring och behandling av dina personuppgifter. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Ramsjö Hamnförening u.p.a.

Personuppgiftsansvarige

c/o Ramsjögård.

Byavägen 114

269 93 Båstad

Tycker du att Ramsjö Hamnförening hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga hos föreningens styrelse eller hos Datainspektionen, Box 8114, 140 20 Stockholm.