Höstmöte 2013

Protokoll fört vid årsmöte den 24/11-13

§ 1869

Lennart Johansson Valdes till ordf för årsmötet och till sekr. Valdes Bengt Hulth.

§ 1870

Kallelsen som varit införd i NST den 9/11-13 godkändes.

§ 1871

Dagordningen godkändes.

§ 1872

Till att justera dagens protokoll valdes Kjell Holmberg och Kjell Sivertsson.

§ 1873

Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 1874

Till styrelseledamöter för en tid av 2 år återvaldes Magnus Pettersson och Kjell Holmberg.

$ 1875

Till styrelsesuppleant för en tid av 2 år återvaldes Kjell Sivertsson.

§ 1876

Val av revisorer. Till att revidera föreningens räkenskaper för 2014 omvaldes Peter Larsson och Göran Lannér och till revisorsuppleanter omvaldes Lars Elovsson och Carl-Åke Kullenberg.

$ 1877

Till hamnmästare for 2014 återvaldes Olle Högman.

$ 1878

Kassören redogjorde för föreningens ekonomiska ställning.

$ 1879

På styrelsens förslag beslöt årsmötet om en höjning av hamnavgifterna för år 2014. Höjningen beslöts till 10 % höjning på 2013 års avgifter för samtliga avgifter i hamnen utom parkeringsavgifter och gästplatsavgifter. Parkeringsavgiften höjes till 1.000:- per år och bil. Gästplatser är samma avgift som för 2013.

Övriga frågor.

Kjell Holmberg förklarade för deltagarna på årsmötet att höjningen med 10 % år 2014 beror på att föreningen måste skaffa mer kapital för kommande reparationer och att den extra avgiften på 625:- utgår 2014.

Balint Wagner frågade om ekonomin och fick svar på sin fråga.

Reparationer diskuterades och det återstår ännu en del arbeten på västra piren och den norra bryggan skall repareras när tillgängliga medel finnes.

Kjell Holmberg frågade om båtplatser och Olle Högman svarade att c:a 20 personer stod i kö för båtplats i hamnen.

Till slut tackade ordföranden för nedlagt arbete i hamnen under 2013.

Vidare förekom ej.

Underskrift: Bengt Hulth Sekr. Lennart Johansson Ordf.

Justeras: Kjell Holmherg Kjell Sivertsson