Höstmöte 2014

Protokoll fört vid höstmöte den 16/11 2014.

 Avskrift!

§1923

Föreningens ordförande Lennart Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§1924

Magnus Andrell valdes till ordförande för årsmötet och Kjell Holmberg valdes som sekreterare.

§1925

Kallelsen som varit införd i NST den 31/10 2014 och i vanlig ordning anslagen på hamnens anslagstavla godkändes.

§1926

Dagordningen godkändes.

§1927

Balint Wagner och Mikael Söderman valdes som justeringsmän, tillika rösträknare för mötet.

§1928

Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes.

§1929

Till styrelseledamöter för en tid av två år nyvaldes Sven-Ivan Lindgren, Sverker Körlin och Per Bengtsson. Bengt Hulth, Lempi Hasselblad och Lennart Johansson hade avsagt sig eller avböjt ställa upp för omval.

§1930

Till styrelsesuppleant efter Kenneth Johansson, som avböjt omval, valdes Fredrik Olsson för en tid av två år.

§1931

Val av revisorer: Göran Lanner omvaldes och Axel Williamsson nyvaldes (Peter Larsson hade avsagt sig omval) till att revidera föreningens räkenskaper för 2015.

§1932

Lars Elofsson och Carl-Åke Kullenberg omvaldes som revisorssuppleanter.

§1933

Olle Högman återvaldes som hamnmästare för 2015.

1934

Kjell Sivertsson (t.f.kassör) redogjorde för föreningens ekonomiska ställning.

§1935

På styrelsens förslag beslöt årsmötet om en höjning av hamnavgifterna för 2015. Höjningen beslöts till 10% höjning av 2014 års avgifter för samtliga avgifter i hamnen utom parkeringsavgiften som står oförändrad (1000 kr/år och bil). Gästbåtsavgiften (125 kr/dygn) beslöts oförändrad eftersom hamnens service är begränsad.

§1936

Ersättningar och arvoden för 2015: Mötet godkände styrelsens förslag på oförändrade ersättningar och arvoden utom hamnmästar-arvodet som höjdes till 20.000kr.

§1937

Hamnmästaren redogjorde för förslag om vinterförvaringsavgifter för båtar uppställda på hamnområdet. Mötet beslöt om en avgift på 10% av ordinarie hamnavgift skall tas ut.

§1938

Ang. det vid vårmötet upprivna beslutet om korttidsparkeringsavgift (6 tim 125 kr) uppmanades mötesdeltagarna inkomma med synpunkter och förslag till styrelsen. Inga besluts togs (se §1917).

§1939

Mötet godkände styrelsens förslag och beslut ang. kvadratmeteravgift för stugorna på hamnområdet. Allt i likhet med behandlingen av sjöbodsarrendena (se §1919). Vad gäller båthus skall dessa i avgiftshänseende likställas med sjöbod.

§1940

Övriga frågor: På inkommen skrivelse från Jan Lanner ang ev. stadgeändringar beslöt mötet tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka behovet av ev. ändringar. Gruppen består av Sven Engberg, Pekko Svensson och Jan Lanner, som år sammankallande.

På inkommet förslag från Balint Wagner ang. ev hemsida för hamnen fick Wagner förevisa och redogöra för ovanstående. Hamnens information blir en del i redan befintlig hemsida, som informerar om allt i Rammsjöstrand. Man söker på ramsjostrand.com.

Den vid vårmötet framtagna valberedningen ombildades och består av hamnmästaren, Lena Kullenberg, Lars Thronee och Katarina Engberg, sammankallande. Valda för ett år.

Vidare uppdrogs åt styrelsen att undersöka om hamnen behöver ha en miljöstation och vad det i så fall kan kosta.

På fråga om det kommer att vidtas någon provisorisk reparation av sprickorna i västra kajen före vintern med frysrisk kommer hamnmästaren att titta på problemet och föreslå ev. åtgärder.

Resonemanget om djupet i inseglingsrännan ledde inte till några beslut. Styrelsen har meddelat Sjöfartsverket om uppgrundning, ändring gjord i deras publikationer så föreningen är ansvarsfri. Fråga om ev muddring får tas upp senare.

Hamnmästaren meddelade att eftersom kajen är sprucken får inga tunga fordon köra ut utan att först lägga körplåtar. Skadeståndsärende är på gång.

Avslutningsvis informerades mötesdeltagarna om viktiga årtal och händelser i föreningens historia, sammanställda av f. sekreteraren Bengt Hulth.

Ordföranden tackade mötesdelatagarna för visat intresse.

Vidare förekom ej.

 

Underskrivet av sekr Kjell Holmberg och ordföranden Magnus Andrell

Justerat av Balint Wagner och Mikael Söderman