Höstmöte 2015

Protokoll fört vid höstmötet 22/11 2015.

§ 2014

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2015

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 2016

Kallelsen som var införd i HD 7/11, anslagen på hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan godkändes.

§ 2017

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2018

Fredrik Olsson och Kjell Sivertsson valdes att justera protokollet.

§ 2019

Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 2020

Magnus Pettersson omvaldes och Fredrik Olsson nyvaldes som styrelseledamöter på två år.

§ 2021

Kjell Sivertsson omvaldes som styrelsesuppleant på två år och Kjell Holmberg valdes på ett år.

§ 2022

Göran Lannér och Axel Williamsson omvaldes som revisorer för räkenskapsåret 2016.

§ 2023

Lars Elofsson och Carl-Åke Kullenberg omvaldes som revisorssuppleanter för räkenskapsåret 2016.

§ 2024

Katarina Engberg, Lena Kullenberg och Lars Thronée omvaldes till valberedningen för 2016.

§ 2025

Olle Högman omvaldes som hamnmästare för 2016.

§ 2026

Kortfattad ekonomisk redovisning gjordes av Sven-Ivan Lindgren. Kassabehållning just nu 295 ksek.

§ 2027

Styrelsen förslag på oförändrade hamnavgifter för 2016 godkändes.

§ 2028

Styrelsens förslag på oförändrade arvoden godkändes.

§ 2029

Ordföranden informerade om möjlighet att tillsammans med badföreningen införskaffa hjärtstartare. Styrelsen fick i uppdrag att lämna färdigt förslag på hyresavtal och placering av hjärtstartare.

Styrelsens förslag på införande av en avgift på 30:- för de som önskade pappersfaktura godkändes. Elektronisk faktura kan erhållas efter anmälan på hemsidan eller hos Kjell Siverstsson.

§ 2030

Hamnmästaren informerade om rörelsestyrda strålkastare för att förhindra inbrott. Ett färdigt förslag skall presenteras på vårmötet.

Ordningen på uppläggningsplatsen för båtar är inte den bästa. Beslöts att precisera regelverket för placering av kärror och vagnar och placering av upplagda båtar. Vaggor och vagnar skall placeras vid Saltabiten och båtar läggas upp med början från västra sidan av uppläggningsplatsen mot öster med iakttagelse av tillräcklig säkerhetsavstånd för brand och åtkomst. Kontakt skall tas med hamnmästaren i god tid om osäkerhet råder.

§ 2031

Inga motioner eller skrivelser hade inkommit.

§ 2032

Sverker Körlin gick igenom förslaget på nya stadgar från arbetsgruppen. Det nya stadgarna godkändes av mötet.

§ 2033

Styrelsen har nu ett förslag på arrendeavtal för sjöbodar och sjöstugor. En genomgång skall ske med en arbetsgrupp bestående av Monica Williamsson, Kjell Holmberg, Kjell Sivertsson och Sverker Körlin. Arbetsgruppen skall i möjligaste mån förbereda så att avtalen kan fastställas i ett arbetsmöte med arrendatorerna under våren.

§ 2034

Inga övriga frågor fanns.

§ 2035

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

 

_______________________________                   ______________________________

                   Ordförande                                                      Sekreterare 

Justeras:

_______________________________                    _______________________________

               Fredrik Olsson                                                   Kjell Sivertsson