Höstmöte 2016

Protokoll fört vid höstmötet 6/11 2016.

§ 2129

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2130

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 2131

Kallelsen som var utskickad med e-post, anslagen på hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan godkändes.

§ 2132

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2133

Lennart Johansson och Per Bengtsson valdes att justera protokollet.

§ 2134

Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 2135

Sverker Körlin, Sven-Ivan Lindgren och Per Bengtsson omvaldes som styrelseledamöter på två år.

§ 2136

Kjell Holmberg omvaldes som styrelsesuppleant på två år.

§ 2137

Göran Lannér och Axel Williamsson omvaldes som revisorer för räkenskapsåret 2017.

§ 2138

Lars Elofsson och Carl-Åke Kullenberg omvaldes som revisorssuppleanter för räkenskapsåret 2017.

§ 2139

Katarina Engberg, Lena Kullenberg och Lars Thronée omvaldes till valberedningen för 2017.

§ 2140

Olle Högman omvaldes som hamnmästare för 2017.

§ 2141

Kortfattad ekonomisk redovisning gjordes av Sven-Ivan Lindgren. Kassabehållning just nu 360 ksek.

§ 2142

Styrelsen förslag på höjning med 10% av samtliga avgifter för 2017 förutom gästplatsavgifter godkändes.

§ 2143

Styrelsens förslag på oförändrade arvoden godkändes.

§ 2144

Brottsförebyggande.

Uppsättning av rörelsestyrd belysning i hamnen bedömdes för närvarande ställa sig för dyrt och nyttan bedöms tveksam relativt kostnaden.

Styrelsen anbefaller att båtägare med stöldbegärliga saker att där så är möjligt inte låta dessa ligga kvar i båtarna.

DNA märkning av stöldbegärligt gods är en bra metod att göra saker mindre attraktiva för brottslingar.

§ 2145

Arrendeavtal sjöbodar.

Arbetsgruppmöte med arrendatorer för genomgång av avtalslydelsen hölls den 23/7 2016. Önskade modifieringar av avtalstexten är gjorda. Avtalen är nu utskickade till arrendatorer för underskrift.

§ 2146

Arrendeavtal sjöstugor.

Ett avtalsförslag har skickats till arrendatorerna. Värdefulla synpunkter och önskemål har framkommit från arrendatorerna. Via e-post har styrelsen bemött dessa, accepterat förslag på förändringar och också i de fall där styrelsen bedömt att inte kunna tillmötesgå önskemål förtydligat orsaken till detta. Arbetet fortskrider.

§ 2147

Styrelsen informerar.

Miljöplan, vilket kan krävas av kommuner, har tagits fram och är publicerad på hemsidan.

Avfallshanteringsplan, vilket krävs av sjöfartsverkets föreskrifter, har tagits fram och är publicerad på hemsidan.

De båda ovanstående planerna är levande dokument och kräver uppföljning. En underlag för egenkontroll har tagits fram och återrapportering skall ske till vårmötet.

En representationspolicy begärd av revisorerna är antagen av styrelsen.

Hjärtstartaren är installerad och utbildning har skett.

Bommen vid västra piren är utbytt.

Försöket med grill har slagit ut väl. Bättre information och också om hur askan (tas om hand av hamnmästaren) skall hanteras efterlystes.

Brandslang är installerad bredvid grillplatsen, söder om bodarna. Brandslangen kan nyttjas av bodägare också till andra ändamål än vad namnet antyder.

§ 2148

Hamnmästaren informerar.

Inga reparationer eller större underhåll bedöms nödvändiga för närvarande.

Myntapparaten i duschen kan behöva uppdateras med tanke på den nya mynten som är utgivna.

§ 2149

Inkomna motioner och skrivelser.

Anders Thronée föreslår att hamnplanen skulle kunna utrustas med ett flaggspel placerat där det gamla magasinet en gång stod. Mötet ställde sig positivt till förslaget. Sponsorer till detta söks.

§ 2150

Övriga frågor.

Som svar på fråga avser nuvarande arrendatorer av kiosken också att fortsätta nästa år.

§ 2151

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Vidare förekom ej.

 

_______________________________               ______________________________

Ordförande                                                                       Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

_______________________________              _______________________________

Lennart Johansson                                                            Per Bengtsson