Höstmöte 2017

Protokoll fört vid höstmötet 12/11 2017.

§ 2221

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2222

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 2223

Kallelsen som var utskickad med e-post, anslagen på hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan godkändes.

§ 2224

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2225

Tussa Lannér och Lars Thronée valdes att justera protokollet.

§ 2226

Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 2227

Magnus Petersson och Fredrik Olsson omvaldes som styrelseledamöter på två år.

§ 2228

Kjell Sivertsson omvaldes som styrelsesuppleant på två år.

§ 2229

Göran Lannér och Axel Williamsson omvaldes som revisorer för räkenskapsåret 2018.

§ 2230

Lars Elofsson och Carl-Åke Kullenberg omvaldes som revisorssuppleanter för räkenskapsåret 2018.

§ 2231

Katarina Engberg, Lena Kullenberg och Lars Thronée omvaldes till valberedningen för 2018.

§ 2232

Olle Högman omvaldes som hamnmästare för 2018.

§ 2233

Jerry Johansson valdes som vice hamnmästare för 2018.

§ 2234

Ekonomisk redovisning delades ut och uppkomna frågor besvarades av Maurits Carlsson. Resultat för 2017 förväntas bli bättre än föregående år.

§ 2235

Styrelsen förslag att samtliga avgifter inför 2018 skall vara oförändrade godkändes.

§ 2236

Styrelsens förslag på oförändrade arvoden godkändes.

§ 2236

Brottsförebyggande.

Fyra starka lampor kommer att sättas upp i hamnen på prov med hjälp från Bjäre Kraft. Olle har sponsor för att förbättra säkerheten. Vakthållning under högsäsong för inbrott diskuterades och tas upp igen på vårmötet.

Styrelsen anbefaller att båtägare med stöldbegärliga saker att där så är möjligt inte låta dessa ligga kvar i båtarna. DNA märkning av stöldbegärligt gods är en bra metod att göra saker mindre attraktiva för brottslingar.

§ 2237

Kiosken

Öppettiderna har varit bättre unders denna sommar. Styrelsen fick i uppdrag av mötet att ta fram underlag för ny anbudsförfrågan för arrende av kiosken. Förslaget delges på hemsidan eller via e-post för synpunkter från andelsägare innan förfrågan offentliggörs.

§ 2238

Signal och flaggmast.

Styrelsens uppfattning är att en flaggmast skulle vara ett trevlig inslag i hamnen och tycker att arbetsgruppen med Anders Thronée i spetsen har gjort ett utmärkt arbete. Plats för uppsättning av flaggmast på hamnens mark har anvisats. Beslutades på mötet att föreningen dock inte kan ta ett ansvar för dess framtida handhavande, skötsel och underhåll. Det beslutades också på mötet att inkludera löpande flaggning i anbudsförfrågan för kioskarrende. Övrig skötsel och underhåll må hanteras av frivilliga krafter.

§ 2239

Hamnmästaren informerar.

Mindre underhåll av kiosken kommer att ske.

Vindmätaren trasig, skall gå att laga.

Uppläggningen av båtar har blivit betydligt bättre i år.

Sättningar i västra piren sker och bevakas löpande.

Djupet i rännan diskuterades. Förhoppningsvis blir det nu inte värre, uppgrundningen sker nu utanför själva rännan mot badbryggan. Nuvarande djup vid medelvattenstånd är 1,60 meter. Muddring är dyrt och förhindrar inte att rännan på sikt åter grundas upp.

Myntapparaten i duschen uppdaterad.

§ 2240

Inkomna motioner och skrivelser.

Skrivelse från Bengt Hulth gällande ekonomisk redovisning lästes upp. Utförligare redovisning önskades och den delredovisning som nu lämnades på mötet var utförlig. Bengt har lämnat förslag på hur redovisning under vårmötet skulle kunna se ut utan att alla detaljer tas med. Maurits tittar på detta.

§ 2241

Övriga frågor.

Inga.

§ 2242

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Vidare förekom ej.

 

_______________________       _________________________

Ordförande                                Sekreterare

 

Justeras:

________________________         ________________________

Tussa Lannér                                  Lars Thronée