Höstmötet 2019

Protokoll fört vid höstmötet 30/11 2019.

 

§ 2474

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2475

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 2476

Kallelsen som var utskickad med e-post, anslagen på hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan godkändes.

§ 2477

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2478

Agneta Thronée och Tord Sturesson valdes att justera protokollet.

§ 2479

Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 2480

Magnus Petersson och Fredrik Olsson omvaldes som styrelseledamöter på två år.

§ 2481

Kjell Sivertsson omvaldes som styrelsesuppleant på två år.

§ 2482

Göran Lannér och Axel Williamsson omvaldes som revisorer för räkenskapsåret 2020.

§ 2483

Lars Elofsson och Carl-Åke Kullenberg omvaldes som revisorssuppleanter för räkenskapsåret 2020.

§ 2484

Katarina Engberg, Per Sederblad och Lars Thronée omvaldes till valberedningen för 2020.

§ 2485

Olle Högman omvaldes som hamnmästare för 2020.

§ 2486

Jonas Mattsson valdes som vice hamnmästare för 2020.

§ 2487

Ekonomisk redovisning delades ut och uppkomna frågor besvarades av Sven Engberg. Mötet var ense att upplupna kostnader för muddringen skulle tas direkt. Sven kontrollerar med Bokföringsnämnden om detta är möjligt.

§ 2488

Styrelsen förslag att samtliga avgifter inför 2020 skall vara oförändrade godkändes. Styrelsen framförde förslag att båtar som legat på uppläggningsplatsen länge än två år skall påföras årlig 50% höjning för varje efterföljande år båten ligger kvar. Detta godkändes av mötet.

§ 2489

Styrelsens förslag på oförändrade arvoden godkändes.

§ 2490

Den uppsatta flytbryggan vid släpstället har mottagits väl. Ytterligare förbättring kommer att göras inför kommande säsong.

§ 2491

Behandling av inlämnad polisanmälan fortskrider om än långsamt.

§ 2492.

Grovstädning runt sjöbodarna på öster kommer att ske till våren. Berörda boende och innehavare av sjöbod i närheten skall kontaktas vid igångsättandet.

§ 2493

Brottsförebyggande.

Uppsättningen av lampor drar ut på tiden eftersom Båstad kommun nu kan komma ha synpunkter på ärendet. Ärendet ligger hos kommunen men inget händer.

§ 2494

Kiosken

Ny anbudsförfrågan med fri prövningsrätt för säsongen 2020 skall göras med svar till årsskiftet.

§ 2495

Hamnmästaren informerar.

Mindre underhåll förekommer.

Bättre framkomlighet till toaletterna skall göras så att även rörelsehindrade kan ta sig dit.

Olle tittar på att få räddningsstegar på plats .

§ 2496.

Styrelsen informerar.

Våra elabonnemang har setts över och kommer att läggas under ett abonnemang med två undercentraler.

Soptömningsabonnemanget har setts över men föranleder ingen åtgärd.

Skyltningen i hamnen kommer att ses över. Sven Engberg hanterar detta.

Flagga från kommunen finns nu hos ordföranden.

§ 2497

Inkomna motioner och skrivelser.

Skrivelse om bastuvagn i hamnen har inlämnats . Kräver komplettering innan beslut kan tas.

§ 2498

Övriga frågor.

Påpekades att det finns en förening för gästhamnar. Magnus undersöker.

Styrelsen ombads undersöka om abonnemang på en avfallscontainer kan vara ett bra och lämpligt alternativ att förbättra avfallshanteringen. Olle undersöker kostnader om omfattning.

Önskemål om eluttag i ljugarboden. Skall verkställas.

§ 2499

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Vidare förekom ej.

                      Ordförande                                                              Sekreterare

Justeras:

                  Tord Sturesson                                                           Agneta Thronée