Stadgar

STADGAR FÖR RAMSJÖ HAMNFÖRENING utan personlig ansvarighet.

§ 1.

Föreningens firma är: Ramsjö Hamnförening u. p. a.

§ 2.

Föreningens ändamål är att efter övertagande av den i Ramsjö av Västra Karups socken befintliga hamnen utvidga och förbättra densamma. så att den bättre motsvarar tidens krav och ortens behov av småbåtshamn.

§ 3.

Medlem deltager i föreningen med en eller högst fem andelar. Varje andel gäller för femton (15:-) kronor, som erlägges kontant vid inträdet i föreningen vid dess bildande.

§ 4.

Den, som vill i föreningen inträda skall därom till styrelsen avlämna ansökan försedd med sökandens egenhändiga, bevittnade underskrift samt åtföljd av stadgad insats, på sätt i 3 § sägs.

Styrelsen prövar ansökningen och beslutar, i mån av tillgängliga andelar, huruvida den inträdessökande skall vinna inträde eller ej. Den inträdessökande är att anse som medlem i föreningen, så snart styrelsen beviljat ansökningen.

Föreningsstämman äger bestämma, om särskild inträdesavgift skall erläggas av, efter föreningens bildande, inträdande medlem.

§ 5.

För föreningens förbindelser häfta allenast dess tillgångar, förfallna men ej guldna förbindelser däruti inräknade.

§ 6.

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har sitt säte i Rammsjö i Västra Karups socken.
Styrelsen består av fem (5) inom föreningen valda ledamöter, för vilka två suppleanter utses. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljas för en tid av två år, och av desamma skola ena året tre ledamöter och en suppleant samt andra året två ledamöter och en suppleant
ersättas, första året efter lottning. Återval kan ske.

Ingen medlem får neka att mottaga förtroendeuppdrag (såsom styrelseledamot. suppleant eller revisor), såvida han ej innehaft sådant de tvenne sista åren.

§ 7.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta denne finner nödigt, eller då tre av styrelsens ledamöter sådant påyrka.
För besluts fattande fordras, att tre av styrelsens ledamöter eller suppleanter äro närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förenat sig. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

Vid styrelsen sammanträden föres av ordföranden eller sekreteraren protokoll, som justeras av styrelsen vid nästa sammanträde, eller dessförinnan, om så behövs av ordföranden vid sammanträdet jämte därtill utsedd ledamot.
Styrelsens ledamöter åtnjuta av föreningsstämman bestämt arvode samt uppbära ersättning enligt räkning för utgifter och resor i föreningens angelägenheter.

§ 8.

Styrelsen har till åliggande:
Att på bästa sätt leda och främja föreningens verksamhet;
Att utse den eller dem, som, var för sig eller gemensamt skola teckna föreningens firma;
Att förvalta föreningens medel samt göra inköp och försäljning för föreningen.
Styrelsens ledamöter ansvara en för alla och alla för en för de medel, som de för föreningens räkning handhava.

§ 9.

Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma. Vid val har varje medlem en röst, och vid föreningens övriga angelägenheter en röst för varje tecknad andel. Medlem är berättigad att överlåta sin rösträtt på annan medlem; dock må ingen på grund av fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem.
I omröstning må icke den deltaga, som därigenom skall erhålla ansvarsfrihet eller befrias från förpliktelse till föreningen.

§ 10.

Föreningsstämma hålles i Ramsjö tid och plats, som styrelsen bestämmer. Ordinarie föreningsstämma hålles två gånger årligen, den första före maj månads utgång och den andra under november månad. Vid föreningsstämma har de som genom hyra inom hamnens område rätt att deltaga och yttra sig men inte deltaga i beslut.
Extra föreningsstämma hålles, då styrelsen så finner nödigt, eller då minst en tiondedel av föreningens medlemmar sådant hos styrelsen påyrka med uppgivande av ändamålet med stämman.
Kallelse till föreningsstämma sker genom
anslag i hamnen och på hemsida och skall ske minst 14 dagar före stämmans hållande. Andra meddelanden bringas på samma sätt till medlemmarnas kännedom. Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till envar medlem vars adress är känd för föreningen, om förutsättningarna i 8§ 7 kap gällande föreningsstämma i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar inträffar.

§ 11.

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av dess vice ordförande, varefter stämman utser ordförande för dagen. Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits, utom i de fall föreningslagen annorlunda föreskriver.

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i övriga frågor gäller den mening, som av ordföranden biträder.
Omröstning sker öppet, såvida icke sluten omröstning av någon medlem begäres.

§ 12.

Vid årets första ordinarie föreningsstämma föredrages styrelsens redogörelse för det tilländalupna året jämte revisorernas däröver avgivna berättelse.

På denna stämma förekommer vidare:
-fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års räkenskaper och förvaltning;
-beslut om användning av årets vinst eller täckande av möjligen uppkommen förlust; samt
-förslag och framställningar, som av styrelsen eller medlem gjorts, därvid medlem har att senast en månad före sammanträdet hos styrelsen skriftligen göra dylik framställning.

§ 13.

Vid ordinarie föreningsstämma i november förekomma följande ärenden:
-val av ledamöter och suppleanter i styrelsen;
-val av två revisorer och två revisorssuppleanter;
-val av valberedning med minst två representanter för medlemmarna varav en är sammankallande;
-val av hamnmästare för en tid av ett år samt
-de förslag och framställningar, som gjorts av styrelsen eller medlem, på sätt som i 12 § sägs.

§ 14.

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och skola före den 1 mars avlämnas till revisorerna, varefter dessa senast den 1 april däröver avgiva berättelse. som minst åtta dagar före majstämman skall vara tillgänglig för medlemmarna. Revisorerna äga när som helst tillgång till föreningens räkenskaper och värdehandlingar.

§ 15.

Varje medlem äger rätt att efter uppsägning utträda ur föreningen. dock icke förr än han tillhört föreningen i två år. Uppsägning skall ske skriftligen genom till styrelsen ställd och med sökandens egenhändiga. bevittnade underskrift försedd anmälan. Medlem, som utträtt, äger ej utfå sin andel och äger icke del i föreningens tillgångar.

§ 16.

Medlem äger rätt att överlåta sin andel till annan person efter anmälan till styrelsen, som härför har att lämna sitt medgivande, se även §4.

§ 17.

Avlider medlem, äga bodelägarna rätt att inträda i föreningen med samma rättigheter och skyldigheter, som den avlidne haft.

§ 18.

Har under året uppstått vinst, skall hela vinsten avsättas till en reservfond.

§ 19.

För beslut och ändring av stadgarna gäller vad i § 14 i 7 kap föreningslagen 1987:667 stadgas.

§ 20.

För beslut om föreningens upplösning gäller vad i 11 kap i föreningslagen 1987:667 stadgas. Upplöses föreningen skola, sedan föreningens alla skulder blivit guldna, återstående tillgångar och hamnen i dess dåvarande skick överlåtas till stamfastigheterna i Vegalt och Ramsjö.

§ 21.

Tvister, som möjligen uppkomma mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem eller hamnmästaren angående föreningens angelägenheter, skola avgöras av skiljemän i enlighet med lag (1999:116) om skiljeförfarande.

Att dessa stadgar blivit av medlemmarna i ifrågavarande förening vid sammanträde i Ramsjö den 4 maj 1928 antagna till efterrättelse intygas av undertecknade styrelseledamöter:


Mauritz Nilsson.

Hjalmar Holm. Ernfrid Söderman.
Gustaf Pettersson. J. 0 Holmström.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

A. Foberg. Paulus Olsson.


En revidering av de ursprungliga stadgarna från 1928 godkändes av medlemmarna i ifrågavarande förening vid ordinarie årsstämma i Rammsjöstrand i maj 2016.


Å sammanträde den 4 maj 1928 antagna stadgar för Ramsjö Hamnförening u. p. a, hava denna dag blivit härstädes registrerade i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar den 22 juni 1911, betygar Kristianstads landskansli den 31 maj 1928.

På tjänstens vägnar:

Gösta Ek.