Ordningsföreskrifter

Allmän ordning.

Inom hamnområdet skall ordning och renlighet råda. Hushållssopor läggs i soptunnorna vid västra piren. Hundträck läggs i hundlatrinstunnorna. Allt övrigt avfall skall lämnas till återvinningscentral.

Vattnet får ej förorenas med oljor, färg eller liknande. Båttoaletter får ej tömmas i havet eller i hamnen. Rester efter fiske får ej slängas i hamnen.

Lokaler.

Hamnboden skall efter användning lämnas i städat skick.

Fordon.

Alla transporter i hamnområdet skall ske med största försiktighet. Korttidsparkering kan ske på båtuppställningsplats eller avsedda parkeringsplatser. Långvarig parkering sker på avgiftsbelagda platser. Parkeringstillstånd kan erhållas av hamnmästaren. Trailers, släpkärror kan under begränsad tid ställas på området efter godkännande av hamnmästaren. Campingbil, husbil eller motsvarande får inte ställas upp mellan kl 00.00 och 06.00 (beslut av Länsstyrelsen).

Sjösättning.

Båt skall vara sjösatt senast 1:a juli men kan ske senare efter överenskommelse med Hamnmästaren. Använd uppställningsplats skall städas direkt efter sjösättning. Vaggor och vagnar, som lämnas kvar efter sjösättning, skall placeras vid Salta Biten.

Båtplats.

Båtplats tilldelas av hamnkapten enligt särskilld kölista efter styrelsens godkännande.

Upptagning (landsättning).

Varje båtägare avgör själv tid för upptagning. Båtar skall läggas upp med början från västra sidan av uppläggningsplatsen och fortsättning sker sedan mot öster. Någon 'fast' uppläggningsplats finns inte. Vid uppställning skall avstånd till intilliggannde båt vara 0,5 - 1,5 meter breddledes och 1,0 - 1,5 meter längdledes. Kontakt skall tas med hamnmästaren i god tid om osäkerhet råder.

Sliptagning.

Sliptagning utöver ordinarie sjösättning/upptagning är avgiftsbelagd. Slipvagnen får endast användas under kortare period. Vid ev. haveri och reparation skall hamnmästaren kontaktas.

Flyttning av båt.

Flyttning av båt i hamnen eller på land skall om möjligt ske i samråd med ägaren. Om så inte kan ske äger hamnmästaren rätt att flytta båten. Observatör skall närvara vid flytt utan ägares medverkan.

Båtförtöjning.

Båt skall förtöjas på säkert och sjömässigt sätt. Avfendring skall göras så att skador undviks så långt möjligt. Hamnmästaren avgör om riktig förtöjningsutrustning används. 

Ansvarsförsäkring.

Båtägare med tilldelad hamnplats skall ha för båten gällande ansvarsförsäkring.

Märkning.

Täckningsmateriel, bockar och jollar skall märkas med ägares namn och telefonnumer och förvaras på avsedd plats.

Elutrustning.

Endast godkända skyddsjordade eller dubbelisolerade maskiner och kablar för utomhusbruk får användas. Jordfelsbrytare skall användas och kablar får endast ligga på marken vid arbetsplatsen. Elkabel får ej hänga ner i vattnet.

Öppen eld och elektriska element.

Elkaminer eller öppen eld får inte användas i båt eller under täckning förutom om arbete så kräver. Arbetsplatsen får ej lämnas vid dessa tillfällen och godkänd brandsläckare finnas till hands. Grillning är förbjudet på träbryggorna.

Avgifter.

Hamnsplatsavgift skall erläggas senast före mars månads utgång.

Uppsägning.

Uppsägning av hamnplats för nästkommande år bör ske före den 31 december. 

Styrelsens befogenheter.

Båtägare som inte sköter sig eller inte betalar sin avgift kan styrelsen säga upp med omedelbar verkan. Sjöbods- och sjöstugeägare som inte betalar sin avgift, eftersätter underhåll och inte rättar sig efter skriftlig varning kan uppmanas att flytta sin bod eller stuga från hamnområdet. Sjöbodägare skall vara aktiv båtägare