Vårmöte 2013

Protokoll fört vid årsmöte den 4/5-13

§ 1854

Lennart Johansson valdes till ordf. för årsmötet och till sekr. valdes Bengt Hulth.

§ 1855
Kallelsen som varit införd i NST den 20/4-13 godkändes.

§ 1856

Dagordningen godkändes.

§ 1857

Till att justera dagens protokoll valdes Kjell Holmberg och Kenneth Johansson.

§ 1858

Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes.

§ 1859

Räkenskaperna för år 2012 föredrogs av Lempi Hassleblad. Därefter lästes revisionsberättelsen. Balansräkningen per den 31/12-12 som slutade på kr 410.529:96 avseende 2012 års resultat fastställdes.

§ 1860

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

§ 1861

Övriga frågor:

Ordf. meddelade att hamnstädning äger rum den 15/6-13 kl. 14.00.

Göran Lanner frågade om Pelles brygga och fick besked att befintliga medel använts till underhåll på bryggan. Reparation av västra piren kommer att ske under augusti 2013. Staffan Holmqvist har fått i uppdrag att göra arbetet.

Johnny Winter frågade om säkerheten i hamnen och föreslog att det skulle sättas upp en bom på slipen. Styrelsen fick i uppdrag att titta på en lämplig lösning.

Vidare förekom ej.

Bengt Hulth sekr.    Lennart Johansson ordf.

Justeras: Kenneth Johansson Kjell Holherg