Vårmöte 2014

Protokoll fört vid årsmöte den 3/5 2014

Avskrift

§1890

Lennart Johansson valdes till ordf. för årsmötet och till sekr. valdes Bengt Hulth.

§1891

Kallelsen som varit införd i NST den 19/4-14 godkändes.

§1892

Dagordningen godkändes.

§1893.

Till att juistera dagens protokoll valdes Magnus Pettersson och Kjell Holmberg.

§1894

Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes.

§1895

Räkenskaperna för 2013 föredrogs av Lempi Hasselblad. Därefter lästes revisionsberättelsen. Balansräkningen per den 31/12-13 som slutade på 448.340:56 avseende 2013 års resultat fastställdes.

§1896

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

§1897

Övriga frågor:

På Ballint Wagners försla fattades beslut om att föreningen skall införskaffa ett kombinationslås till hamnkärran så att kärran blir tillgänglig för alla medlemmar. Koden skall skrivas på den faktura som skickas våren 2015.

Vidare fattades beslut att datum till årsmöten 2015 skall skrivas på fakturan som skickas ut våren 2015.

Göran Lannér föreslog att hamnstädning fr o m 2015 skall äga rum på förmiddagen i stället som i år kl. 14.00 på eftermiddagen. I år har redan meddelande till båtägarna skett via fakturan och där angivet kl. 14.00.

Datum för höstårsmötet skall sättas upp på anslagstavlan före midsommar.

En fråga kom upp betr. båthus och Olle Högman förklarade att föreningen till 2015 kommer att införa vinterförvaringsavgift som skall gälla alla som har båtar på uppställningsplatserna i hamnen.

Göran Lannér föreslog att det skulle finnas en båtklubb som hyrde av hamnföreningen. Förslaget lämnades utan att något beslut fattades.

Efter högljudd diskussion beslöt årsmötet att styrelsens beslut ang. gula parkeringslappar och parkeringsavgift på 125:- efter 6 timmars parkering skulle rivas upp och inte längre gälla.

Årsmötesprotokoll skall i fortsättningen sättas upp på anslagstavlan.

Balint Wagner åtog sig att se på möjligheterna för hamnföreningen att skaffa en hemsida.

Sven Engberg åtog sig att skicka protokoll till de personer som lämnat sin e-postadress.

Årsmötet beslöt att tillsätta en valberedning inför höstens årsmöte. Valberedningen består av Balint Wagner, Jan Lannér och Pekko Svensson, som är sammankallande.

Beslut fattades att datum för vår- och höstmöten samt hamnstädning skall stå på fakturan som skickas ut under senvintern.

Vidare förekom ej.

Undertecknat av Bengt Hulth och Lennart Johansson.

Justerat av Kjell Holmberg och Magnus Pettersson