Vårmötet 2015

Protokoll fört vid vårmötet 2/5 2015.

Kopia

§ 1976.
Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§1977.
Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 1978.
Kallelsen, som var införd i HD 24/4, anslagen på Hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan, godkändes.

§ 1979.
Dagordningen på mötet godkändes.

§ 1980
Olle Högman och Lennart Johansson valdes att justera protokollet.

§ 1981.
Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 1982.
Räkenskaperna för 2014 gicks igenom. Styrelsen fick i uppdrag att försöka få bättre avkastning på banktillgodohavandet.

§ 1983.
Axel Williamsson läste upp revisionsberättelsen.

§ 1984.
Balansräkningen per den 31/12-2014 som slutade på 488,305:16 avseende 2014 års resultat fastställdes. Bengt Hulth reserverade sig p.g.a. periodiseringsfel av leverantörsfaktura.

§ 1985.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 1986.
Jan Lannér redogjorde för förslaget från den arbetsgrupp, som fått i uppdrag att se över föreningens stadgar. Beslöts att förslaget skulle sändas till styrelsen. Styrelsen fick i uppdrag att hantera förändringsprocessen med målsättning att de nya stadgarna skall kunna slutligt fastställas på nästa vårmöte. Förslaget skall också läggas ut på hemsidan.

§ 1987.
Styrelsens förslag att i framtiden kunna skicka ut fakturor elektroniskt via e-post godkändes. Det krävs dock att fakturamottagare godkänner detta förfarande. Förslaget publiceras på vår hemsida och möjlighet bereds att acceptera att få faktura elektroniskt.

§ 1988.
Nuvarande arrendeavtalsform har av styrelsen bedömts som otillräckligt. Styrelsen förslag på översyn av avtal på sjöbods- resp. sjöstugearrende godkändes. Styrelsen tar fram ett förslag och kallar till ett arbetsmöte med bod- och stugägare för att gemensamt fastställa avtalets innehåll.

§1989.
Styrelsen informerar.

Muddring av hamninlopp och uppgrundning i rännan kommer att behövas. Från att en gång ha haft ett djup på 2,40 m återstår nu 1,60 m på de grundaste ställena. Mest närliggande är muddring i hamninloppet eftersom vattenkvaliteten i hamnen försämras. Inget beslut togs, men styrelsen bevakar frågan.

Kiosken arrenderas av samma arrendatorer som förra året. Avtal för 2015 skall skrivas. Tidigare år har kiosken öppnats efter skolavslutningen. Inga särskilda krav om öppettider kommer att ställas.

Västra piren och Norra bryggan har reparerats.

En ny 'prick' har införskaffats och kommer att läggas ut.

Tidigare styrelsemedlemmar har avtackats för nedlagt arbete.

Ankarspelet på hamnplanen har fixerats.

§ 1990.
Sverker Körlin redogjorde för tanken bakom vår hemsida www.rammsjostrandshamn.se. Förutom att vara ett sätt att informera föreningens medlemmar och båtägare skall den också kunna användas för att med allas bidrag dokumentera tidigare skeenden i hamnens historia. Kiosken skall också beredas möjlighet att informera om sin verksamhet.

§ 1990.
Övriga frågor.

Frågan om miljöstation togs upp. Då inga formella krav finns och behovet bedöms som minimalt lämnas frågan därhän.

Behov av möjlighet till latrintömning från besökande båtar bedöms som ringa. Hänvisning till hamnen i Torekov är formellt tillräcklig.

Frågan om tillbyggnaden på Salta Biten togs upp. Styrelsen meddelade att tidigare beslut gäller och att ärendet förhoppningsvis snart är utagerat.

§1991
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat engagemang.
Vidare förekom ej.

Magnus Pettersson                                                                               Sverker Körlin
Ordförande                                                                                         Sekreterare
Justerat:

     Olle Högman                                                                                    Lennart Johansson