Vårmöte 2016

Protokoll fört vid vårmötet 7/5 2016.

§ 2072.

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2073.

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 2074.

Kallelsen, som var införd i HD 28/4, anslagen på Hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan, godkändes.

§ 2075.

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2076.

Per Bengtsson och Fredrik Olsson valdes att justera protokollet.

§2077.

Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 2078.

Räkenskaperna för 2015 gicks igenom.

§ 2079.

Ordf. Magnus Petterson läste upp revisionsberättelsen. Ingen av revisorerna kunde närvara på mötet

§ 2080.

Balansräkningen per den 31/12-2015 godkändes.

§ 2081.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§ 2082.

De nya stadgarna för Ramsjö Hamnförening godkändes. De har tidigare godkänts på höstmötet 2015-11-22. I och med detta uppfylls vad § 14 i 7 kap föreningslagen 1987:667 stadgas. De nya stadgarna skall nu genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett.

§ 2083.

Information från styrelsen.

En hjärtstartare kommer att sättas upp i ljugarboden. Utbildning sker den 18/5 kl 14.00 på Ramsjögård Hotell för intresserade. 15 platser finns och anmälan görs till ordf. Magnus Pettersson.

Ett arbetsgruppmöte för genomgång av arrendeavtal för bodägare är inplanerat till den 23.e juli kl 10.00. Alla arrendatorer av mark till sjöbodar/sjöstugor kommer att få sig tillsänt ett avtalsförslag. Arrendatorer av mark till sjöstugor kallas till individuella genomgångar. Styrelsen önskar att alla om möjligt meddelar sin e-postadress.

Kiosken kommer att drivas av samma arrendatorer som förra året.

Reparation av pontonbryggan efter skador från stormen Gorm har gjorts. Förhoppningsvis skall den motstå framtida oväder lite bättre nu.

Styrelsen har beslutat att alla båtar som läggs upp på land skall varaktigt märkas med ägares namn.

Informerades om möjlighet att sätta upp rörelsestyrda strålkastare i hamnen för att försvåra inbrott. Styrelsen fick i uppdrag att grundligare undersöka vilka brottsförebyggande åtgärder som kan göras, eventuellt tillsammans med andra hamnar på Bjärehalvön. Förslag skall presenteras på höstmötet för beslut.

En grillplats kommer på försök att göras i ordning.

En brandpost kommer att sättas upp med ca 30m slang vid vattenposten vid västra piren.

Påmindes om hamnstädningen lördag 18/6 kl 10.00. Med korvgrillning efter utfört arbete.

§ 2084.

Inkomna skrivelser lyste med sin frånvaro.

§ 2085.

Övriga frågor.

Styrelsen fick i uppdrag att komplettera adressregister till andelsägare. Nu saknas fullständig adress på många. Det är också önskvärt med e-postadress till så många som möjligt. Båtägare, arrendatorer och andelsägare ombedes därför att meddela sin e-postadress. Enklast görs detta genom att fylla i önskade uppgifter på hemsidan www.rammsjostrandshamn.se/adressuppgift.

Frågan om annons eller inte i NST inför årsmöten togs upp. Beslutades att anslag och information på hemsidan kompletterad med utskick via e-post är tillfyllest.

Ballint Wagner frågade om status på västra piren med tanke på sprickbildning och rörelser. Osäkerhet råder och detta skall bevakas.

§ 2086

Ordförandens avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Vidare förekom ej.

 Magnus Pettersson                                  Sverker Körlin

       Ordförande                                            Sekreterare

 

Justerat:

 Per Bengtsson                                Fredrik Olsson