Vårmöte 2017

Protokoll fört vid vårmötet 6/5 2017.

§ 2192.

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2193.

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 2194.

Maurits Carlsson och Lars Elofsson valdes att justera protokollet.

§ 2195.

Kallelsen, som var utsänd via e-post till alla med känd e-postadress, anslagen på hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan, godkändes.

§ 2196.

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2197.

Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 2198.

Räkenskaperna för 2016 gicks igenom.

§ 2199.

Göran Lannér läste upp revisionsberättelsen.

§ 2200.

Balansräkningen per den 31/12-2016 godkändes.

§ 2201.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 2200.

Flaggspel.

En arbetsgrupp har tillsatts att utreda möjligheten att sätta upp ett flaggspel på hamnplanen ovanför kioskens servering. Årsmötet godkände att skicka in ansökan till Wulffs fond och Sparbanksstiftelsen om bidrag. Beräknad kostnad 50-70 tusen kronor.

 

§ 2201.

Information från styrelsen.

Arrendeavtal för sjöbodar och sjöstugor är nu klara.

Kiosken kommer att drivas av samma arrendatorer som förra året. Vid detta tillfälle uppstod en längre diskussion om kioskens öppettider m.m.

Endast smärre reparationer samt löpande underhåll av hamnanläggningen planeras.

En modifierad variant av Svenska Båtunionens checklista för egen kontroll av hamnverksamhet har tagits fram av styrelsen. Denna checklista används av styrelsen för att dokumentera och där så är påkallat åtgärda eventuella brister i hamnen. Kontrollen omfattar bl.a. kajer, bryggor och sjösättning, elsäkerhet, brandskydd, samt miljö och avfallshantering.

Ordföranden presenterade Maurits Carlsson som är vår nya kassör. Maurits är adjungerad till styrelsens möte med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

Påmindes om hamnstädning som sker lördagen den 17/6 med start klockan 10:00.

§ 2202.

Inkomna skrivelser lyste med sin frånvaro.

§ 2203.

Övriga frågor.

Jonas framförde önskemål om ändrad uppläggningsplats för optimistjollarna. Ny plats ovanför vägen öster om slipspelet. Önskan bifölls med krav att platsen är tillgänglig för uppläggning av andra båtar senast 1/9.

Uppläggning för vinterförvaring av båtarna är inte tillfyllest. Fastställda regler följs inte och båtägare kan inte kräva att få ligga på speciell plats. Styrelsen skall se till att regelverket efterlevs.

Frågan om ansvarsförsäkring av fritidsbåt togs upp. Mötet beslutade att alla båtägare med hamnplats skall ha tecknad ansvarsförsäkring för sin båt.

Status på pirarna togs upp och diskuterades. Mötet efterlyste dokumentation av uppkomna skador för att på så sätt kunna följa och i vilken takt de eventuellt förvärras. Styrelsen har att se till att detta görs så att sprickbildningar, rörelser och undermineringar kan bevakas.

Flera eluttag önskas vid uppläggningsplatsen. Beslutades och Olle vidtalar elektriker.

§ 2204

Ordförandens avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Vidare förekom ej

 

_______________         ______________

Ordförande                               Sekreterare

 

Justerat:

         ________________                  ________________

    Maurits Carlsson                       Lars Elofsson