Vårmötet 2018

Protokoll fört vid vårmötet 5/5 2018.

§ 2313.

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2314.

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 2315.

Lasse Thronée och Lena Jensen valdes att justera protokollet.

§ 2316.

Kallelsen, som var utsänd via e-post till alla med känd e-postadress, anslagen på hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan, godkändes.

§ 2317.

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2318.

Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 2319.

Räkenskaperna för 2017 gicks igenom. Ordalydelsen i not 5 skall ändras till olovligt disponerat.

§ 2320.

Göran Lannér läste upp revisionsberättelsen för 2017 som godkändes

§ 2321

Resultat- och balansräkningen per den 31/12-2017 fastställdes.

§ 2322.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman var enig om att lämna det inträffade bakom sig, att de vidtagna åtgärderna för att förhindra en upprepning var bra och att den vidtagna skärpningen av egenkontrollen ytterligare kan förbättras och formaliseras. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 2323.

Kassör 2018.

Valberedningen fick på extrastämman i uppgift att hitta en lösning på funktionen som kassör. Sven Engberg föreslogs som ny kassör. Sven presenterade sig och stämman godkände förslaget och att styrelsen tillåts att adjungera Sven till styrelsen. I ett efterföljande möte beslutade styrelsen att Sven Engberg blir ny kassör och adjungeras till styrelsen med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§ 2324.

Östra bryggan.

Ett förslag från Olle Högman om att utöka storleken på bryggan längst ut och sätta upp ett bord och några bänkar presenterades med kostnadsförslag. Stämman godkände förslaget och att det skall genomföras.

§ 2325.

Flaggspel.

Arbetsgruppen för flaggspel har lagt ner projektet efter beslutet på föreningens höstmöte att föreningen inte kan ta på sig ansvar för skötsel och hantering. På fråga från styrelsen att ompröva tidigare beslut bestämde stämman att tidigare beslut står fast.

§ 2326

Information från styrelsen.

En ny arrendator för kiosken har kontrakterats för 2018. Planerar att öppna under midsommarveckan.

Sprickorna på västra bryggan är oförändrade sedan förra året.

Presentation av förbyggande åtgärder mot stöld. Styrelsen har att fortsätta arbetet med att hitta lämpliga åtgärder. Vakthållning under vissa tidpunkter kan vara en möjlighet. Stämman ansåg dock att detta måste ske på frivillig basis. Anslag med anmälan om intresse för detta alternativ sätts upp.

Påmindes om hamnstädning lördagen den 16:e juni klockan 10.

§ 2327

Inkomna skrivelser.

Jan Lannér har inkommit med skrivelse om att vid utökad belysning påverkan på boende och miljön i hamnområdet beaktas. Styrelsen har att ta hänsyn till detta i arbetet med åtgärder mot stöld.

§ 2328.

Övriga frågor.

Tussa Lannér berättade att möjlighet finns att från kommunen söka en tvåtungad vimpel som då skulle hissas på flaggstången på västra bryggan. Ansökan till kommunen skall göras inför säsongen 2019.

Bengt Hult erinrade om tidigare beslut om redovisning av utgifter härrörande till styrelsearbetet.

§ 2329.

Ordförandens avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Vidare förekom ej.

Underteckant av ordföranden och sekreteraren.

Protokollet justerat av Lasse Thronée och Lena Jensen.