Vårmötet 2019

Protokoll fört vid vårmötet 4/5 2019.

§ 2429.

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2430.

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet och Sverker Körlin till sekreterare.

§ 2431.

Lasse Thronée och Mikael Karlsson valdes att justera protokollet.

§ 2432.

Kallelsen, som var utsänd via e-post till alla med känd e-postadress, anslagen på hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan, godkändes.

§ 2433.

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2434.

Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.

§ 2435.

Räkenskaperna för 2018 presenterades av Sven Engberg. Kioskverksamheten är en förlustaffär och ingår inte i föreningens nuvarande verksamhetsbeskrivning. Kiosken bedöms som viktig för byn. Styrelsen har att hitta en lösning kanske tillsammans med andra föreningar och presentera denna på höstmötet där då beslut skall kunna tas om kioskens fortlevnad.

§ 2436.

Lars Elofsson läste upp revisionsberättelsen för 2018 som godkändes

§ 2437

Resultat- och balansräkningen per den 31/12-2018 fastställdes.

§ 2438.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 2439.

Muddring av inseglingsrännan.

Kjell Holmberg redogjorde för bakgrunden och genomförandet av muddringsprojektet. Stämman ansåg att projektgruppen bestående av Kjell Holmberg, Olle Högman och Kjell Sivertsson gjort ett mycket bra jobb. Lite information och några bilder har lagts upp på vår hemsida.

§ 2440.

Formell offertförfrågan.

Styrelsens förslag att vid arbeten i hamnen som beräknas kosta över 50,000:- så skall alltid offertförfrågan ställas till flera tänkbara utförare godkändes.

§ 2441.

General Data Protection Regulation.

Sverker redogjorde för bakgrunden till den av styrelsen framtagna dataskyddspolicyn. Stämman godkände dataskyddspolicyn, som läggs upp på vår hemsida.

§ 2442

Styrelsen informerar.

Avtal för kiosken är ännu ej undertecknat. Styrelsen skall ge ett sista datum för undertecknande och också förberedda för att hitta annan arrendator.

En ny uppgång till norra bryggan har gjorts vi släpstället.

En pegel, som visar aktuellt vattenstånd finns på plats längst ute på östra bryggan.

En bättre typ av lampor för brottsförebyggande belysning finns nu. Alla tillstånd är klara och uppsättning skall ske under närmaste tiden.

Påmindes om hamnstädning lördagen den 15:e juni klockan 10.

§ 2443

Inkomna skrivelser.

Saknades

§ 2444.

Övriga frågor.

Ärendet hos åklagaren skall enligt uppgift tas upp under våren.

Olle sätter upp anslag om framtida bevakning och hur denna skall göras.

Ansökan till kommunen om flagga skall göras av Magnus.

Bengt Hult framförde krav att minst en av revisorerna skall vara närvarande på vårmötet.

En test med liten flytbrygga vid släpstället skall göras av Jonas och Micke. Kostar inget.


§ 2445.

Ordförandens avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Vidare förekom ej.___________________________                                      ________________________

        Ordförande                                                                             Sekreterare


Justerat:


 ___________________________                                      _________________________

         Lasse Thronée                                                                            Mikael Karlsson