Vårmötet 2021

Protokoll fört vid vårmötet 22/5 2021.

§ 2558

Föreningens ordförande Magnus Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2559

Magnus Pettersson valdes till ordförande för mötet.

§ 2560

Sverker Körlin valdes till protokollförare.

§ 2561

Bengt Hulth och Lars Elofson valdes att justera protokollet.

§ 2562

Kallelsen som var utskickad med e-post, anslagen på hamnens anslagstavla och publicerad på hemsidan godkändes.

§ 2563

Dagordningen på mötet godkändes.

§ 2564

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 2565

Sven redogjorde för hur kostnaderna för muddringen redovisats i räkenskaperna för 2019.

§ 2566

Revisionsberättelsen för 2019 lästes upp och godkändes.

§ 2567

Resultat- och balansräkning för 2019 fastställdes.

§ 2568

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

§ 2569

Sverker Körlin, Per Bengtsson och Sven Engberg omvaldes som styrelseledamöter för åren 2021 och 2022..

§ 2570

Jonas Matsson omvaldes som styrelsesuppleant för åren 2021 och 2022.

§ 2571

Klas Lundström och Axel Williamsson valdes som revisorer för räkenskapsåret 2021.

§ 2572

Lars Elofson och Carl-Åke Kullenberg omvaldes som revisorssuppleanter för räkenskapsåret 2021.

§ 2573

Catharina Engberg, Per Sederblad och Lars Thronée omvaldes till valberedningen för 2021.

§ 2574

Olle Högman omvaldes som hamnmästare för 2021.

§ 2575

Jonas Mattsson omvaldes som vice hamnmästare för 2021. § 2576 Beslutades att styrelsearvodena höjs med 10 procent samt att arvode utgår till vice hamnmästare med 10,000:- Styrelsen fick i uppdrag att ta fram beskrivning för arvoderade arbetsuppgifter för hamnmästare resp. vice hamnmästare. Arbetsbeskrivningen skall redovisas på årsmötet 2022.

§ 2577

Sven redogjorde för uppkomna kostnader i samband med ny arrendator av kiosken. Uppkomna frågor angående räkenskaperna för 2020 besvarades av Sven Engberg. Kalle Andersson fick i uppdrag att ta fram förutsättningar för inrättande av avsättning till fonder för framtida projekt inom miljöhantering och hamnförbättringar.

§ 2578

Revisionsberättelsen för 2020 lästes upp och godkändes.

§ 2579

Resultat- och balansräkning för 2020 fastställdes.

§ 2580

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

§ 2581

Beslutades att styrelsen reviderar föreningens stadgar. Förslaget skall presenteras för beslut på kommande höstmöte och slutligen godkännas i ett andra extra medlemsmöte under början av år 2022.

§ 2582

Beslutades att hamnmästarens arvode höjs med belopp motsvarande kajplatsavgift. Beslutades att ordförandens arvode höjs med belopp motsvarande kajplatsavgift. Beslut togs efter votering med 11 röster mot 5.

§ 2583

Behandling av inlämnad polisanmälan mot förre kassören fortskrider om än långsamt. Ärendet ligger nu hos åklagare i Malmö som kommer att driva ärendet vidare.

§ 2584

Brottsförebyggande. Styrelsen har inga bra förslag annat än att stöldbegärligt gods ej lämnas i båtarna och att DNA-märkning används. Godkändes att larm kan installeras i sjöbodar.

§ 2585

Kiosken Diskussioner fortgår med arrendator om förbättringar. Framkom önskemål att området för servering utomhus förbättras med vindskydd och kanske också någon form av ytterligare skydd mot sol och nederbörd.

§ 2586

Hamnmästaren informerar. Vi har 48 som står i kö för båtplats.

§ 2587

Styrelsen informerar. Föreningen har fått ett konstverk över hamnen. Beslutades att hänga det inne i kiosken.

§ 2588

Inkomna motioner och skrivelser.

Inga inkomna.

§ 2589

Övriga frågor.

På fråga informerade hamnmästare att körplåt är ett absolut krav vid sjösättning och upptagning med hjälp av kranbil eller liknande fordon.

§ 2590 Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat engagemang.

Vidare förekom ej.

_______________________________ ______________________________

Ordförande                                       Sekreterare

Justeras:

_______________________________ _______________________________

Bengt Hulth                                              Lars Elofson