Avtal

Som har beslutats på årsmötet skall vi ha nya avtal för arrendatorer av mark för sjöbodar och sjöstugor. Den 23.e juli hade vi ett arbetsmöte med sjöbodsarrendatorer. Lydelsen på detta avtal är nu genomlyst och de ändringar som arbetsgruppen kom fram till har gjorts. De nya avtalen skall börja gälla 2017-01-01. Avtalen har skickats ut till arrendatorerna för påskrift och skall vara föreningen tillhanda senast 2016-12-15.

Sjöstugeavtalen skiljer sig på några punter från sjöbodsavtalen och varje arrendator av mark för sjöstuga kommer att få ett avtalsförslag från föreningen under augusti. Eventuella synpunkter på dessa avtal skall ställas till vår ordförande. Avtalslydelsen fasttställs därefter och slutligt avtal skickas ut för underskrift av arrendatorn.

Formalia kräver att hamnföreningen skickar ut ett brev till alla arrendatorer om önskemål om villkorsförändring av existerande avtal. Dessa brev har nu skickats till var och en. Varje arrendator har att bekräfta mottagandet av detta brev genom att underteckna och skicka tillbaka ett av exemplaren till hamnföreningen. Sista datum för detta är satt til 2016-09-30.

Det är viktigt att vi har rätt adress till Dig. Har Du ändrad adress sedan Du fick senaste fakturan kan Du meddela föreningen detta här.